microsoft.public.pl.windowsupdate
[Top] [All Lists]

Re: Aktualizacja certyfikatów głównych.

Subject: Re: Aktualizacja certyfikatów głównych.
From: "Filip Świszcz\(mssupport.microsoft.com\)"
Date: Mon, 15 Oct 2007 14:36:32 +0200
Newsgroups: microsoft.public.pl.windowsupdate
Witam,


"Aktualizacja certyfikatów G³ównych" aktualizuje listê certyfikatów g³ównych 
Pana komputera do najnowszej listy zatwierdzonej przez firmê Microsoft w 
ramach programu Microsoft Root Certificate Program. Dodanie dodatkowych 
certyfikatów g³ównych do komputera zwiêksza bezpieczeñstwo przegl±dania w 
sieci Web, poczty e-mail i aplikacji dostarczaj±cych kody, umo¿liwiaj±c 
pracê w sposób bezproblemowy i bardziej bezpieczny.

-- 
Filip ¦wiszcz

Specjalista ds. Pomocy Technicznej

Pomoc Techniczna Microsoft

http://support.microsoft.com

// Uprzejmie proszê o nie wysy³anie zapytañ bezpo¶rednio na mój adres email. 
Zapytania takie pozostan± bez odpowiedzi, gdy¿ adres ten nie jest 
monitorowany. //


U¿ytkownik "[email protected]" 
<[email protected]> napisa³ w wiadomo¶ci 
news:[email protected]
> Witam.
> Na stronie Windows Update po wej¶ciu na "Instalacja niestandardowa" jest
> taka aktualizacja:
>
> Aktualizacja certyfikatów g³ównych.
> Ten element aktualizuje listy certyfikatów g³ównych na komputerze do
> najnowszej listy akceptowanej przez firmê Microsoft jako czê¶æ programu
> certyfikatów g³ównych dla produktów Microsoft.
> Zainstalowanie na komputerze dodatkowych certyfikatów g³ównych umo¿liwia
> korzystanie z certyfikatów rozszerzonej weryfikacji (Extended Validation, 
> EV)
> w programie Internet Explorer 7, wiêkszej liczby aplikacji do bezpiecznego
> przegl±dania sieci Web, szyfrowania wiadomo¶ci e-mail i dostarczania kodu.
>
> ... I tu moje pytanie (je¿eli zbyt b³ahe to sory ale jestem laik), czy
> trzeba to zainstalowaæ dla lepszego funkcjonowania  Internet Explorer 7?
> Z góry dziêkuje za odpowied¼. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Aktualizacja certyfikatÃw gÅÃwnych., [email protected]
    • Re: Aktualizacja certyfikatów głównych., Filip Świszcz\(mssupport.microsoft.com\) <=