microsoft.public.pl.office
[Top] [All Lists]

Re: polskie znaki w WORD 2007

Subject: Re: polskie znaki w WORD 2007
From: "TedMi"
Date: Mon, 1 Feb 2010 09:47:00 -0500
Newsgroups: microsoft.public.pl.office
Mo¿liwe ¿e ten problematyczny dokument zawiera czcionkê która nie ma 
polskich liter. Litera ó jest jedyn± która wystêpuje w polskim jak i w 
standardowym alfabecie zach.-europejskim (hiszpañski). Spróbuj zmieniæ 
czcionkê na bardziej powszechn±, jak Times New Roman lub Tahoma.
-TedMi

"Janek" <[email protected]> wrote in message 
news:[email protected]
>W jednym z dokumentów WORD 2007 brak jest polskich znaków, jedynie ó
> wprowadzam standardowo. Co ciekawe po otwarciu nowego  dokumentu mam 
> ogonki. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Re: polskie znaki w WORD 2007, TedMi <=