fa.openbsd.announce
[Top] [All Lists]

Thu gui tu The Transport Journal Online

Subject: Thu gui tu The Transport Journal Online
From: "The Transport Journal Online"
Date: Wed, 21 May 2008 12:16:43 UTC
Newsgroups: fa.openbsd.announce
Gui quy ban doc!
The Transport Journal Online la kenh thong tin chuyen nganh Giao thong van tai 
Viet Nam. The Transport Journal Online gioi thieu toan canh ve cac linh vuc 
Giao thong van tai: hang hai, hang khong, duong sat, duong bo, duong thuy, dong 
tau, du an & quan ly du an va dang kiem... cua Nganh Giao thong van tai Viet 
Nam va quoc te.
The Transport Journal Online lien tuc cap nhat nhung tin tuc va hoat dong tren 
cac linh vuc Giao thong van tai - Dong thoi cung cap cho cac doanh nghiep nhung 
dich vu: quang ba thuong hieu, giao dich truc tuyen, nghien cuu thi truong...
Ban co the truy cap tai dia chi http://www.transportjournal.com.vn
Muon xem day du thong tin ban can dang ky de nhan duoc Ten truy cap va Mat 
khau. Dang ky tai day
Ban bien tap

THE TRANSPORT JOURNAL ONLINE
Tel     : +84. 8. 8239645
Fax    : +84. 8. 6126265
E-mail  : [email protected]
Website : http://www.transportjournal.com.vn
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • Thu gui tu The Transport Journal Online, The Transport Journal Online <=