be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: scriptje voor random keuze

Subject: Re: scriptje voor random keuze
From: Aragorn
Date: Thu, 03 Dec 2009 09:26:07 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

On Wednesday 02 December 2009 22:09 in be.comp.os.linux, somebody
identifying as Philip Paeps wrote...

> Frank Van Damme <[email protected]> wrote:
>
>> Op Wed, 02 Dec 2009 20:34:08 +0000, schreef Philip Paeps:
>>
>> > Ik vind het moreel laakbaar om een oplossing aan te reiken waarvan
>> > je weet dat het afhangt van volgens de standaard incorrect gedrag. 
>> > Vooral als de (broken) implementatie van die standaard die je
>> > target ook de standaard oplossing lust.
>>
>> In principe: akkoord, maar tussendoor vraag ik me wel af of ze bij
>> GNU een geldige reden hebben om dit zo te doen.
> 
> De enige reden om "==" te ondersteunen zou zijn dat het "natuurlijker
> tikt" voor mensen die C dialecten gewoon zijn. Maar het is een zeer
> slippery slope naar := te implementeren voor assignment omdat Pascal
> mensen daar vrolijker van worden. Of <-, of ., of whatever.

Ik heb nog in Pascal geprogrammeerd, maar echt vrolijk word ik daar niet
van, hoor. De "==" wordt wel nog gebruikt in andere scripting
omgevingen - bijvoorbeeld in de KVI++ scripting taal van de KVIrc IRC
client software, vermoedelijk als een invloed van C - maar dan wel voor
evaluatie, niet voor "assignment".

> Aangezien GNU een politieke organizatie is, met als agenda het
> vervangen van alle andere software, kan ik me inbeelden dat
> standaard-afwijkingen toe te voegen wel in hun kraam past.

Dit is niet correct. GNU is een project om een UNIX-achtig
besturingssysteem te ontwikkelen dat vrij is - in de zin van vrijheid,
en meestal dan ook in de zin van "gratis", maar dat laatste op zich is
niet het hoofddoel - maar de politieke organisatie is de FSF (Free
Software Foundation), en hun doel is niet "het vervangen van alle
andere software", maar wel gewoon de vrije software te promoten als
alternatief voor en naast de niet-vrije software.

GNU zelf dient dit doel, maar is enkel het technische luik, i.e. de
vrije software zelf. De GNU userland kan overigens ook in zijn geheel
gebruikt worden met andere kernels dan Linux. Er bestaan versies van
GNU met de kernels van FreeBSD en NetBSD, en recentelijk is er ook
NexentaOS gekomen, wat de GNU userland (met uitzondering van glibc)
koppelt aan de kernel en libc van OpenSolaris, en wat gebaseerd is op
het package management en de functionaliteit van Ubuntu. NexentaOS kan
ook via een eenvoudig commando heen en weer geschakeld worden tussen
een "GNU personaliteit" en een "Sun personaliteit" door een simpele
herschikking van de volgorde van de opgenomen directories in het $PATH.

> Als een kritische massa aan bourne code door geen enkele andere
> implementatie meer geraakt, is hun doel bereikt.

Met alle respect voor je intelligentie en zeer uitgebreide kennis, beste
vriend, ik vrees dat dit soort uitspraak kadert in een context van
paranoia en GNU-haat - die ik ook in andere nieuwsgroepen opmerk, en
die waarschijnlijk geÃnspireerd is door het pedanticisme van Richard
Stallman zelf. 

Er zijn echter redenen voor het pedanticisme van RMS. Allereerst is RMS
een onwaarschijnlijk intelligent man en weet hij - net zoals elke goede
politicus - dat je veel moet vragen om weinig te bereiken, en zoals
iedereen die zich inzake de Vrije Software regelmatig informeert ook
weet is er ook al voldoende bewijs geleverd van misbruik ten opzichte
van software die onder de GPL werd ontwikkeld omdat bepaalde
bedrijven - ik meen dat Linksys daar ook bijhoorde, maar er zijn nog
een pak andere - de GPL als licentie gewoon niet ernstig namen. Ze
gebruikten gewoon op opportunistische wijze de GPL-gelicentieerde
code - "Oh kijk, het is goede code en het is nog gratis ook" - zonder
zich aan de bepaling van de GPL te houden dat bij wijziging of
uitbreiding van de broncode en herdistributie de ontvanger dezelfde
rechten moet krijgen als de verdeler, en dus in casu "het kunnen
beschikken over de al dan niet gewijzigde broncode". Door op de
strepen te gaan staan konden RMS en de FSF bekomen dat deze bedrijven
van koers moesten veranderen en dat de GPL nu algemeen erkend wordt als
een rechtsgeldige software licentie.

Een tweede reden is dat - hoewel dit pure speculatie is vanwege mezelf,
want ik heb er nog nergens enige verwijzing naar teruggevonden, noch
van RMS zelf, noch van derden - Richard Stallman zoals vele
hoogbegaafde mensen[1] hoogstwaarschijnlijk Asperger Syndroom toegedaan
is - en hier kan ik zelf ook over meespreken, vandaar dat ik de
symptomen herken. 

Asperger Syndroom is een andere naam[2] voor "hoogfunctionerend
autisme" - wat ik dus zelf ook heb - en mensen met
autismespectrumstoornissen staan erom bekend dat ze heel precies en
minutieus - en dus redelijk pedant - zijn omtrent vrijwel alles[3],
omdat ze zich ook bewust zijn van allerlei details die aan de
neurotypische - i.e. niet-autistische - mens ontsnappen en die net
daarom ook vaak of zelfs meestal de echte reden zijn waarom dingen
mislopen.

De bedoelingen van RMS en van de FSF zijn echter volstrekt eerlijk, en
enkel iemand met een zeer cynisch hart en een verdorven geest zal
beweren dat zulke eerlijkheid niet bestaat. Echter, ook hier kan ik
uit eigen ervaring zeggen dat zulke nobelheid wel degelijk nog bestaat
in deze cynische, navelstarende wereld. Niet alle autisten zijn daarom
eerlijk of goedbedoelend[2], maar de meesten wel.

> Wanneer de aanpassingen technisch zinvol zijn, kan je de standaard
> updaten. Een aantal GCCisms zijn zo bijvoorbeeld na enige discussie
> binnen de workgroup opgenomen in C99 (named initializers, met name). 
> Een heel aantal anderen zijn vierkant verworpen, maar zitten nog
> steeds in GCC. 
> 
> Het is ontzettend hoeveel C code (de Linux kernel, met name) enkel
> door GCC geraakt, en door geen enkele andere compiler.

Ik meen dat de proprietaire Intel C Compiler ook kan gebruikt worden om
de Linux kernel mee te compileren, maar GCC is dan ook ondertussen geen
gewone C compiler meer. Het acronym heeft een nieuwe betekenis
gekregen, van "GNU C Compiler" naar "GNU Compiler Collective". Het is
vooral de bedoeling van GCC (en andere GNU software) om volledig te
zijn en uitbreidingen aan te bieden zonder echter de standaarden te
breken.

Wat betreft jouw staving - ik ga ze noch ontkrachten, noch bevestigen -
dat de Linux kernel enkel nog met GCC kan gecompileerd worden, ligt de
verantwoordelijkheid dan ook niet bij GNU of de FSF maar eerder bij
Linus Torvalds zelf. Het is hij die ervoor gekozen heeft om Linux als
kernel op de GNU userland en runtime af te stemmen, niet de FSF. 

En hij heeft dat trouwens met drie goeie redenen gedaan. De eerste
reden was dat de GNU software vrij was en hij die dus kon en mocht
gebruiken; eerder - in de eerste fasen van de ontwikkeling van Linux,
toen het nog niet eens Linux heette - gebruikte hij andere tools, onder
andere van Minix. 

De tweede reden was dat hij van bij het begin GNU als "zeer
professionele software" beschouwde - wat het inderdaad ook is, afgezien
van de nog steeds niet productierijpe GNU-eigen Hurd microkernel, maar
die doet uiteraard niet terzake als je zelf een kernel aan het
ontwikkelen bent. 

En de derde reden was dat hij zich enorm aangesproken voelde door de
GPLv2. En dat is nog steeds zo, want ook al keurt Linus de GPLv3 af -
om praktische/pragmatische redenen, niet om ideologische - hij blijft
wel trouw aan de GPLv2.

> Ik vind dat geen goede evolutie. Standaarden zijn er om nageleefd te
> worden. Als er geen grondig overwogen technische reden bestaat om af
> te wijken, doe je dat niet.

GNU Bash *is* standards-compliant, in die zin dat het volledige
POSIX-compatibiliteit biedt. Het is dan ook niet bedoeld als een
vervanging van de Bourne Shell - waarvan ook diverse andere
implementaties bestaan dan de originele door Steve Bourne ontworpen
UNIX shell - maar om een POSIX-compatibele shell aan te bieden - het is
POSIX wat de standaard vormt, niet de Bourne Shell per sà ;-) - die
gebaseerd is op Bourne Shell, met elementen van Korn Shell en C Shell.

Dit gezegd zijnde is het natuurlijk aan de distributies om GNU Bash te
configureren - zowel voor als na compilatie - en het is dan ook hier
dat er van die POSIX standaarden afgeweken wordt. Kijk maar eens naar
de lijst van aliassen die in de meeste distributies voorgeÃnstalleerd
worden en die vaak de "pure" commando's vervangen, e.g. het aliassen
van "rm", "cp" en "mv" aan respectievelijk "rm -i", "cp -i" en "mv -i".

Het is mijns inziens dan ook onfair om enige afwijkingen van de POSIX
standaard op GNU Bash en andere GNU software af te geven. Het is niet
omdat die software extra's bevat die niet in de standaard zitten dat
men de standaard dan ook breekt. In concreto, de vooropgestelde "==" -
want daar ging het toch over - is geen POSIX of Bourne eigenschap, maar
een "=" werkt in Bash nog altijd even goed als in Bourne Shell.

Je mag dit soort van uitbreidingen - en de bedoelingen erachter - dan
ook niet gaan vergelijken met de houding van Microsoft, die steevast
elke standaard perverteren met propriÃtaire extensies tot het geen
standaard meer is en ze omwille van het propriÃtaire karakter van die
wijzigingen aan de standaard dan kunnen gebruiken om hun monopolisme
verder te handhaven - en hiermee zit je dus wÃl bij de bedoeling "om
alle andere software te vervangen", want dat is Microsoft's hoofddoel.

De filosofie van Microsoft is heel eenvoudig een software equivalent van
een fascistische staatsstructuur. Ze ondersteunen en promoten
uiteraard hun eigen software en ook software van "bevriende derden", en
door het kunstmatig optrekken van de specificaties van de benodigde
hardware om hun software te draaien steunen ze ook de
hardware-leveranciers, en die gaan dan op hun beurt ook opteren om
enkel Microsoft te ondersteunen, wat uitgerekend het enige
softwarebedrijf is wat pertinent incompatibel blijft met alle
standaarden. Probeer maar eens een gestandardiseerde webpagina te
bekijken in Internet Explorer - zelf gebruik ik geen Windows maar ik
heb me laten vertellen dat het in IE 8 nu wel beter zou zijn met de
W3C-compatibiliteit.

GNU en de FSF is helemaal een ander verhaal. Je mag de twee niet door
elkaar halen. Microsoft is een monopolist. De FSF is een promotor van
eerlijkheid, en GNU is een standards-compliant platform waaraan
uitbreidingen zijn toegevoegd, waarbij de gebruiker de keuze gelaten
wordt deze wel of niet te gebruiken.


[1] Wolfgang Amadeus Mozart, Sir Isaac Newton, Ludwig Von Beethoven,
  Nikolai Tesla, Thomas Edison, Albert Einstein, Steven Spielberg,
  Andy Warhol, Salvador Dali, Morissey, Nick Cave, Gary Numann,
  Renà Descartes, Wittgenstein, Friedrich Nietzsche, en vele, vele
  anderen. Bij afwezigheid van taalachterstand - zie ook [2] - gaat
  men meestal niet eens een vermoeden van autisme hebben en bijgevolg
  dus ook geen diagnose, waardoor zulke mensen in het beste geval als
  "excentriek" of "raar" worden bestempeld - wat dan ook vaak leidt
  tot verstoting en/of pesterijen (en ook daar kan ik van meespreken)
  - en uiteraard was het ook zo dat men in de tijd van Newton e.d.
  nog niet eens wist dat autisme bestond - "laagfunctionerende"
  autisten werden meestal gewoon als "geestesziek" gecatalogeerd. De
  "diagnoses" van mensen als Mozart, Newton, Beethoven en Einstein
  zijn dan ook posthuum gebeurd, op basis van getuigenissen omtrent
  hun gedragingen. Van Einstein was bijvoorbeeld bekend dat hij tot
  zijn drie jaar geen woord had gesproken - hoewel hij wel degelijk
  even vlot kon praten als zijn leeftijdgenootjes - en dat hij enkel
  sprak als hij voelde dat hij iets te zeggen had. Verder is ook
  bekend dat hij weigerde sokken te dragen en dat hij ooit een
  volledig hoofdstuk uit zijn cursus stond te doceren voor een
  volstrekt leeg auditorium omdat hij op dat moment volgens zijn
  uurrooster les moest geven. Hij legde netjes alles uit aan de lege
  stoelen, inclusief het schrijven van formules en het maken van
  berekeningen op het bord.

[2] Historische gezien was het Leo Kanner die eind de jaren '40 in de
  USA autisme onderzocht en die de vader is van de hedendaagse kennis
  omtrent autisme. Tegelijkertijd maar totaal los van het werk van
  Kanner onderzocht in Oostenrijk ook een arts genaamd Hans Asperger
  soortgelijke stoornissen, waarbij de proefpersonen/patiÃnten ouder
  waren dan die van Kanner - het waren adolescenten en volwassenen -
  en die over een matige tot hoge intelligentie beschikten en geen
  merkbare taalachterstand hadden. Omdat dit de jaren '40 waren en
  Amerika als gevolg van de tweede wereldoorlog een grondige hekel
  had aan alles wat Duits sprak - Leo Kanner zelf was half-Duits
  maar woonde in de USA en sprak Engels - weigerde de Amerikaanse
  medische wereld het werk van Asperger te erkennen, en bijgevolg
  bleef Asperger Syndroom - en dus ook een belangrijk deel van het
  begrip van autisme zelf - tot het eind van de jaren '80 onbekend.
  Het was een vrouwelijke arts uit de Angelsaksische wereld - ik ben
  haar naam vergeten - die het werk van Asperger uiteindelijk terug
  opviste en koppelde aan dat van Leo Kanner, en inmiddels staat
  Asperger Syndroom in de DSM-IV omschreven als zijnde "autisme zonder
  taalachterstand". De betiteling "hoogfunctionerend" heeft dus in
  principe niets te maken met intelligentie of met een "autism
  light" variant, maar simpelweg met het ontbreken van een (merkbare)
  achterstand in de ontwikkeling van taal tijdens de eerste 2 Ã 3
  levensjaren.

[3] Sommige autisten - zoals Steven Spielberg, zie ook [1] - lijken heel
  slordig in een aantal zaken zoals bijvoorbeeld hun spelling, maar
  er is ook nog altijd zoiets als dyslexie, wat neurologisch gezien
  onder de paraplu van de autismespectrumstoornissen valt - net als
  AD(H)D trouwens - en wat ook bij veel autistische mensen voorkomt in
  variÃrende mate. De andere slordigheden die bij autisten voorkomen
  zijn dan ook neurologisch van dezelfde aard als dyslexie, i.e. een
  onvermogen om bepaalde dingen te organiseren bij gebrek aan inzicht
  en/of zintuiglijke overlast. Het zou me echter veel te ver leiden
  om dit hier nu allemaal uit te leggen, want tenslotte is dit een
  nieuwsgroep omtrent GNU/Linux, en over autisme op zich zijn al
  ettelijke dikke boeken geschreven, die dan nog niet alles bedekken
  omdat ze meestal worden geschreven door mensen die zelf niet
  autistisch zijn en die dus enkel oordelen op basis van wat ze zelf
  bij autisten waarnemen, zonder evenwel echt te begrijpen wat er zich
  in het hoofd van een autistische persoon afspeelt. En hierbij ligt
  helaas de focus ook meestal op kinderen, meestal ook precies uit een
  gebrek aan begrip van autisme en het feit dat het een genetisch
  veroorzaakte conditie is, waardoor veel mensen denken dat autisme
  iets is wat "over gaat" als je volwassen wordt. De Church of
  Scientology en de Church of the Latter Day Saints (alias "de
  Mormonen") bijvoorbeeld erkennen het bestaan van autisme niet eens,
  en - vooral in de USA maar ook in Groot-Brittanià - lopen er heel
  wat fanatici rond die bij hoog en bij laag beweren dat autisme wordt
  veroorzaakt door het toedienen van vaccins bij baby's of peuters.
  Dit is uiteraard helemaal niet het geval, maar autisme komt heel
  vaak met een aantal immuniteitsproblemen (zoals allergieÃn) waardoor
  autistische babies zeer negatieve en zelfs levensbedreigende
  reacties kunnen vertonen op de bewaarmiddelen die in die vaccins
  gebruikt worden. Het feit dat men op een bepaald moment ook het
  zeer giftige kwik als bewaarmiddel is gaan toevoegen heeft aan het
  begrijpen van heel die toestand dan ook geen goed gedaan.

[4] Hoewel niet officieel gediagnoseerd vertoont Bill Gates ook
  duidelijk tekenen van Asperger Syndroom. Er zijn video-opnames
  waarop bijvoorbeeld duidelijk te zien is hoe hij heen en weer zit
  te schommelen, en binnen Microsoft waren zijn driftbuien en
  scheldpartijen - die bij assertiviteit van "het slachtoffer" heel
  snel weer overgingen - zeer berucht. Ook van Adolf Hitler wordt
  verondersteld dat hij Asperger Syndroom zou hebben gehad, al worden
  hem anderzijds ook psychosen toegeschreven, maar de twee sluiten
  mekaar niet uit. Hoewel neurologisch totaal onverwant aan autisme
  is het immers wel zo dat veel autistische mensen snel in depressies
  vervallen of tekenen van "borderline personality disorder" gaan
  vertonen. Borderline is een psychiatrische aandoening, geen
  neurologische, en kenmerkt zich door een gedrag vol extremen. 
  Mensen met borderline kunnen het ene moment bij wijze van spreken
  poeslief en kalm zijn en in een fractie van een seconde een
  verschrikkelijke woedeuitbarsting krijgen. In zeer erge gevallen
  treden ook psychosen op, e.g. hallucinaties en andere cognitieve
  stoornissen zoals paranoia. Ik ken persoonlijk een redelijk aantal
  mensen met borderline en ik heb zulke extreme "mood swings" al van
  zeer nabij gezien.


P.S.: Mijn excuses voor de overmatige verbositeit, maar ook dat is een
eigenschap van veel autisten. Wanneer we iets uitleggen gaan we graag
grondig te werk om alle misverstanden uit te sluiten. Persoonlijk hou
ik er ook van - hoewel ik me realiseer dat dit soms ongepast is - de
mensen te onderwijzen in tal van zaken, en men noemt me vaak een
wandelende encyclopedie... ;-)

-- 
*Aragorn*
(registered GNU/Linux user #223157)

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>