be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: pmount

Subject: Re: pmount
From: lieven
Date: Tue, 8 Dec 2009 06:29:31 -0800 PST
Newsgroups: be.comp.os.linux

On Dec 8, 3:03 pm, lsbe <l...@xxxxxxxxxx> wrote:
> Als ik een usb stick met twee partities inplug verschijnen er twee
> iconen op de desktop.
> Maar ik wil  niet dat ze automounten.Ik wil ze enkel mounten met
> pmount in een script.
> Dat lukt, maar enkel voor 1 partitie bv /dev/sdb1.
> Hoe krijg ik in een bash script dat er eerst gekeken wordt of er een /
> dev/sdb1 en dit mounten naar een mountpoint en daana ook kijken of er
> een /dev/sdb2 is, en zo ja dit ook mounten naar een ander mountpoint.
> dank.

for i in $(grep sdb. /proc/partitions | awk '{print $4;}')
do
echo mount /dev/$i /mnt/$i
done

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • pmount, lsbe
  • Re: pmount, lieven <=
   • Re: pmount, lsbe
    • Re: pmount, [email protected]
     • Re: pmount, [email protected]
     • Re: pmount, lsbe
  • Re: pmount, Frank Van Damme