be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Rewrite rules en indexen...

Subject: Rewrite rules en indexen...
From: "Bart Braem"
Date: 21 May 2006 08:03:48 -0700
Newsgroups: be.comp.internet.design
Ik gebruik voor een website volgende rewrite rule voor propere urls:
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . dispatcher.php
Maar ik heb ook staan, in dezelfde root: Options All -Indexes
Gevolg: surf met een gewone browser naar die site en hij geeft de
pagina perfect weer. Maar eigenlijk gaf de webserver een 403, dus alle
robots/spiders/... weigeren de site te bezoeken. Bepaald onhandig.
Hoe los ik zoiets op? Ik heb geen zin om in elke subdirectory een
.htaccess te gaan plaatsen met Options -Indexes, dat is foutgevoelig
natuurlijk.


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Rewrite rules en indexen..., Bart Braem <=